Regulamin Serwisu

Niniejszy regulamin wraz z polityką prywatności określa zasady korzystania z portalu internetowego www.powakacjach.pl
W regulaminie zawarte są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników portalu www.powakacjach.pl
Każdy Użytkownik chcący dokonać rejestracji w serwisie zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności, przestrzegania regulaminu i polityki prywatności oraz akceptacji postanowień regulaminu i polityki prywatności.

§1
CHARAKTER I ZAKRES PORTALU

1. Portal internetowy powakacjach.pl znajduje się po adresem internetowym www.powakacjach.pl
2. Użytkownicy portalu tworzą swój profil w celu nawiązywania kontaktów z innymi Użytkownikami poprzez:
a) dobrowolną wymianę informacji
b) wyrażanie własnych opinii i poglądów
c) publikację plików graficznych i plików video (w tym zdjęć i filmików)
d) wystawianie komentarzy
e) korzystanie z bazy ogólnodostępnych materiałów i publikacji zawartych w portalu powakacjach.pl

§2
REJESTRACJA W PORTALU

1. Dostęp do portalu jest bezpłatny.
2. W celu uzyskania dostępu do portalu powakacjach.pl należy dokonać rejestracji poprzez formularz rejestracji dostępny w portalu pod adresm: http://www.powakacjach.pl/signup.
3. Rejestracja polega na podaniu wymaganych danych określonych w formularzu rejestracji.
4. Dokonując rejestracji użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu (wraz z polityką prywatności) i akceptacji jego treści w całości.
5. Dokonując rejestracji Użytkownik podaje wymagane dane o sobie.
6. Dokonując rejestracji Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych na potrzeby portalu (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133).
7. Dokonując rejestracji Użytkownik zgadza się na otrzymywanie e-maili informacyjnych oraz e-maili reklamowych.
8. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizacji.
9. Każdy Użytkownik dokonujący rejestracji w portalu powakacjach.pl jest świadomy, że podane podczas rejestracji dane będą widoczne dla innych użytkowników.
10. Każdy użytkownik może wybrać formę dostępności prezentacji swoich danych.

§3
UŻYTKOWNICY PORTALU - PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Użytkownikiem portalu jest każda osoba fizyczna, która wykorzystuje portal zgodnie z jego zakresem zawartym w §1.
2. Użytkownik portalu nie może wykorzystywać portalu w celach komercyjnych za wyjątkiem opcji do tego przeznaczonych takich jak np. ogłoszenia itp.
3. Użytkownik portalu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności i ich akceptacji i przestrzegania.
4. Użytkownik portalu może umieszczać pliki (w tym pliki graficzne, zdjęcia, pliki video) do których posiada prawa autorskie lub prawa do ich publikacji w internecie, przy czym nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.
5. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta (profilu) w portalu powakacjach.pl (usunięcie profilu dostępne jest w formularzu edycji swojego profilu).
6. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania portalu, transmisji oraz dystrybucji danych i materiałów zgodnie z jego przeznaczeniem, w zgodzie z:
a) obowiązującymi w Polsce przepisami prawa
b) przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi
c) zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i polityki prywatności
6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie i polityce prywatności oraz zobowiązuje się, iż:
a) nie będzie umieszczał słów o charakterze wulgarnym i obraźliwym (dotyczy wszystkich słów, nazw, komentarzy i wszelkiego rodzaju tekstu)
b) nie będzie godził w dobre imię i nie będzie obrażał osób trzecich
c) nie będzie podejmował działań mających na celu pozyskanie dostępu do konta i danych innych użytkowników
d) nie będzie podejmował działań mających na celu zakłócenie funkcjonowania portalu
e) nie będzie umieszczał plików, skryptów, programów i aplikacji wykonywalnych
f) nie będzie zamieszał materiałów (w tym plików graficznych, zdjęć, plików video) o charakterze pornograficznym
7. Użytkownik zobligowany jest do zapoznania się z wszelkimi zmianami oraz z aktualizacją niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany treści regulaminu będą poprzedzane informacją.

§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA WŁAŚCICIELA

Właścicielem portalu powakacjach.pl jest firma Web Room Studio Patryk Rumiński, ul. Jagiellońska 42E/3, 80-366 Gdańsk, NIP: 7431817809, REGON: 220981298.

1. Właściciel portalu powakacjach.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) informacje, treści, pliki (wszystkie pliki, w tym pliki graficzne, zdjęcia, pliki video) umieszczane przez Użytkowników portalu powakacjach.pl oraz za wynikłe z tego tytułu skutki lub szkody innych Użytkowników lub osób trzecich
b) jakiekolwiek inne szkody innych Użytkowników wynikłe z nieprawidłowego korzystania z portalu Użytkownika lub innych Użytkowników lub osób trzecich
c) szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych dostępowych do konta dla innych Użytkowników lub osób trzecich
d) usunięcie treści lub wszelkiego rodzaju plików (w tym plików graficznych, zdjęć, plików video) wywołanych bezprawnym (nielegalnym) działaniem osób trzecich
e) usunięcie treści lub wszelkiego rodzaju plików (w tym plików graficznych, zdjęć, plików video) wywołanych zaistnieniem siły wyższej
2. Właściciel portalu powakacjach.pl zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany parametrów lub dostępności, włącznie z usunięciem konta (profilu), gdy uzna, iż dane konto narusza niniejszy regulamin lub w jakikolwiek sposób narusza godność lub szkodzi innym Użytkownikom lub osobom trzecim
b) okresowego wyłączenia portalu bez uprzedniego powiadomienia
c) skasowania treści i/lub plików (w tym plików graficznych, zdjęć, plików video), gdy uzna, iż naruszają one prawa osób trzecich lub są niezgodne z niniejszym regulaminem
d) do zmian w świadczeniu płatnych i/lub darmowych usług oraz funkcji portalu powakacjach.pl informując o tym Użytkowników.