Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych portalu: powakacjach.pl
Administratorem danych osobowych portalu: powakacjach.pl jest firma Web Room Studio Patryk Rumiński NIP 7431817809 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 42E/3.

Zakres zbieranych danych osobowych.
Web Room Studio Patryk Rumiński zbiera dane osobowe zgodnie z postanowieniami regulaminu portalu powakacjach.pl
Dane zbierane są w zakresie następujących kategorii:
adres email, imię i nazwisko, login, data urodzenia, płeć, strona www, facebook, twitter, pliki cookies, adresy IP.

Cel zbierania danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym: adres email jest zbierany w celu założenia indywidualnego profilu użytkownika w systemie obsługującym portal,
2. Adres email Użytkownika jest zbierany także w celu umożliwienia administratorowi danych osobowych kontaktu z Użytkownikiem oraz w celu przesyłania do niego wiadomości typu: newsletter.
3. Dane osobowe Użytkownika podane w formularzu – profil : imię i nazwisko, login służą weryfikacji tożsamości Użytkownika korzystającego z portalu powakacjach.pl
4. Pozostałe dane osobowe podane w formularzu – profil: płeć, data urodzenia, strona www, facebook, twitter są zbierane w celu ułatwienia użytkownikom portalu nawiązania bliższych relacji pomiędzy sobą.
5. Administrator danych osobowych może wykorzystywać powyżej wymienione kategorie danych osobowych do celów marketingowych.
6. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych również po zakończeniu korzystania z portalu jeżeli: - będzie to niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z portalu. - Użytkownik nie wycofa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
7. Administrator danych osobowych przetwarza pliki cookies i adresy IP wyłącznie do celów statystycznych z wykorzystaniem narzędzia – zewnętrznej aplikacji: Google Analitycs. Dane udostępniane zewnętrznej aplikacji są anonimowe – ich zawartość nie daje możliwości identyfikacji tożsamości konkretnego użytkownika portalu.

Prawo dostępu do danych osobowych
1. Użytkownik portalu posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych,
4. Użytkownik ma stały dostęp – online - do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich poprawiania.

Zasady zbierania danych osobowych
1. Dane osobowe użytkowników portalu powakacjach.pl są zbierane bezpośrednio od osób, których dotyczą.
2. Użytkownicy portalu podają swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Dane osobowe są zbierane do celów marketingowych wyłącznie za zgodą osoby, której dotyczą.

Dostęp do danych osobowych dla osób trzecich
1. Do danych, w tym danych osobowych zbieranych przez administratora danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie osoby posiadające pisemne upoważnienie.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenie danych osobowych
Administrator danych osobowych zabezpieczył dane osobowe Użytkowników portalu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych Art:. 36-39.

Wyłączenie odpowiedzialności
1. Administrator danych osobowych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których może przetwarzać podane przez nich dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Polityką Prywatności.
2. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Zasady kontaktu z Administratorem danych osobowych
Wszelkie pytania i wątpliwości należy przekazywać Administratorowi danych osobowych poprzez formularz kontaktowy dostępny tutaj

Zmiany w polityce prywatności
Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności.

Pliki cookies (Google Analitycs)
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (Google). Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Korzystanie z serwisu powakacjach.pl
Korzystanie z serwisu jest dobrowolne. Informacje zamieszczone w serwisie powakacjach.pl mogą być rozpowszechniane jedynie pod warunkiem, że zostanie podane ich źródło oraz autor (pod warunkiem, że przypis nie mówi inaczej). Kopiowanie zdjęć i innych informacji bez podania źródła jest zabronione.